ZSEXIZłota StronaEmitentaZSEXIZłota StronaEmitenta

Etap I

Badane są wszystkie spółki należące do trzech kategorii, każda w obu klasyfikacjach. W efekcie I etapu sporządzana jest lista 10 spółek, które uzyskały najwyższą punktację w każdym z dwóch klasyfikacjach w każdej z trzech kategorii (łącznie 60 spółek).

 

Kryteria oceniane przez Jury

I. Zawartość strony (22)

Czy na stronie są zamieszczone:

 1. Podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1)
 2. Życiorysy zawodowe członków organów spółki (1)
 3. Raporty bieżące (1)
 4. Raporty okresowe (1)
 5. Roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1)
 6. Informacja o strukturze akcjonariatu (1)
 7. Kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1)
 8. Podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1)
 9. Aktualności i komunikaty prasowe (1)
 10. Opinia Biegłego Rewidenta (1)
 11. Szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1)
 12. Wykres notowań spółki (1)
 13. Informacje o polityce dywidendowej i/lub wypłaconych historycznie dywidendach (1)
 14. Podstawowe dane na temat akcji spółki (kod ISIN akcji, ticker, przynależność do indeksów) (1)
 15. Czy na stronie zamieszczono odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII) (2)
 16. Czy spółka udostępnia na stronie plik xlsx z danymi?
  • plik zaawansowany (plik zawierający poza danymi finansowymi dane operacyjne lub dane finansowe w podziale na segmenty; dane za min. 4 okresy sprawozdawcze) (3)
  • plik podstawowy (plik zawierający wyłącznie dane finansowe bez podziału na segmenty, lub plik z danymi finansowymi i operacyjnymi ale bez historycznych danych) (1)
  • brak (0)
 17. Czy spółka udostępnia pliki audio lub wideo na swojej stronie (pliki streamowane, do ściągnięcia lub w formie embedu lub linku do zewnętrznego serwisu, np. YouTube, Infostrefa)?
  • tak, przy czym w serwisie są dostępne co najmniej 4 nagrania dotyczące wyników okresowych lub innych zdarzeń z ostatniego roku (2)
  • tak, przy czym na stronie jest mniej niż 4 nagrania dotyczące wyników finansowych lub innych zdarzeń z ostatniego roku (1)
  • nie (0)

18. Czy spółka udostępnia na stronie factsheet (rozumiany jako dokument o objętości nie większej niż dwustronne A4)? (1)

Uwaga! Użyte w tym kryterium dane dotyczące oceny factsheet będą pochodziły z odrębnego badania prezentacji inwestorskich prowadzonego pod patronatem SEG.

Poszczególne elementy będą sprawdzane w serwisie/sekcji inwestorskiej spółki. Jeśli elementy te nie zostałyby znalezione w serwisie/sekcji inwestorskiej, wówczas będą sprawdzane w wybranych sekcjach ogólnego serwisu korporacyjnego, np. „o spółce”, „ład korporacyjny”, „centrum prasowe”, „CSR”.

Z uwagi na fakt, iż technologia Flash jest wycofywana z użycia, zwracamy uwagę, że serwisy, które wykorzystują tę technologię, nie uzyskają punktów za elementy wykorzystujące tę technologię (np. w przypadku wykresu kursu i notowań).

II. Użyteczność serwisu (16)

 1. Pozycjonowanie strony (6)

Na jakiej pozycji w Google pojawiają się następujące odnośniki do strony internetowej spółki:

  • „nazwa spółki”
  • „nazwa spółki wyniki”
  • „nazwa spółki inwestorzy”

(np. „Zwykła Spółka”, „Zwykła Spółka wyniki”, „Zwykła Spółka inwestorzy”)

W przypadku każdego z trzech wyszukań, spółka może uzyskać następującą liczbę punktów:

  • odnośnik na miejscu 1 (2)
  • odnośnik na miejscu 2-10 (1)
  • odnośnik na dalszym miejscu (0)
 1. Wyszukiwarka na stronie (3)
  • działająca wyszukiwarka (3)
  • brak wyszukiwarki lub niedziałająca wyszukiwarka (0)

Test wyszukiwarki na stronie polega na próbie wyszukania w niej następujących haseł:

  • raporty 2017
  • przychody 2017
  • sprawozdanie 2017
  • akcjonariusze/akcjonariat
  • WZA/Walne Zgromadzenie

Wyszukiwarka jest uznana za działającą, jeśli zwróci min. 3 z 5 powyższych wyników, przy czym wyniki aktualne będą prezentowane na górze listy wyników.

 1. RSS (1)
 2. Czy dostęp do strony jest zabezpieczony certyfikatem SSL? (1)
 3. Czy strona jest responsywna? (3)
 4. Jaki wynik osiąga strona w teście mobilności Google (https://testmysite.withgoogle.com/intl/en-gb)?
  • Excellent (3)
  • Good (2)
  • Fair (1)
  • Poor (0)

Łącznie w I etapie w zakresie „Najlepszy serwis IR” można uzyskać max 39 pkt

Kryteria oceniane przez Jury

I. Komunikacja mailowa (6)

Jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na pytania dotyczące relacji inwestorskich przekazane mailowo?

Trzy maile z pytaniami.

Punktacja w przypadku każdego maila:

  • merytoryczna odpowiedź w ciągu 24h (2)
  • merytoryczna odpowiedź w ciągu 24-48h (1)
  • merytoryczna odpowiedź później niż 48h lub brak odpowiedzi (0)

II. Komunikacja z inwestorami po angielsku (6)

  • rozbudowana treść w j. angielskim (w tym raporty bieżące i okresowe) (5)
  • podstawowe treści w j. angielskim (1)
  • brak wersji angielskiej (0)

III. Komunikacja za pomocą innych kanałów i narzędzi (15)

 1. Czy spółka organizuje czaty dla inwestorów (na stronie jest zapis lub link do strony z zapisem czatu nie starszego niż 1 rok)? (1)
 2. Czy na stronie spółki jest kontakt dla inwestorów (1)
 3. Czy spółka udostępnia newsletter dla inwestorów?
  • tak i newsletter jest wysłany min. 1x w czasie trwania I etapu konkursu (2)
  • tak, ale w czasie trwania I etapu konkursu nie dotarł newsletter (1)
  • nie (0)

4. Czy spółka korzysta z mediów społecznościowych w komunikacji z inwestorami? (6)

  • spółka prowadzi konto w serwisie społecznościowym, publikuje w nim treści użyteczne dla inwestorów i wchodzi w relacje z innymi użytkownikami (3)
  • spółka prowadzi konto w serwisie społecznościowym i publikuje w nim treści użyteczne dla inwestorów (1)
  • brak kont w serwisach społecznościowych (0)

Spółka może uzyskać punkty za więcej niż jedno medium społecznościowe, ale z ograniczeniem możliwości zdobycia maksimum 6 punktów.

5. Prezentacje inwestorskie (5)

Czy spółka udostępnia na stronie prezentacje inwestorskie i jaka jest ich zawartość?

  • regularnie publikowane prezentacje wynikowe (min. 4 prezentacje dotyczące wyników okresowych w ciągu ostatniego roku) (1)
  • prezentacja zawiera podsumowanie / executive summary (1)
  • prezentacja zawiera informacje na temat rynku, na którym działa spółka (1)
  • prezentacja zawiera omówienie realizowanych przez spółkę działań / inicjatyw / inwestycji (1)
  • prezentacja zawiera komentarze / omówienie wyników finansowych (1)

W zakresie dotyczącym zawartości prezentacji badana jest najnowsza prezentacja dotycząca wyników rocznych, a w przypadku jej braku najnowsza prezentacja dotycząca wyników kwartalnych. W przypadku braku jakiejkolwiek prezentacji wynikowej w ostatnich 12 miesiącach 0 punktów.

Użyte w tym kryterium dane dotyczące oceny prezentacji będą pochodziły z odrębnego badania prezentacji inwestorskich prowadzonego pod patronatem SEG.

Łącznie w I etapie w zakresie „Lider komunikacji online” można uzyskać max 26 pkt